تم تیره

سکوت “R” شکسته شد، مورد انتظارترین عنوان بزودی منتشر می‌شود